Nota prawna
  1. Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu, definicje pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie oraz informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego zostały określone w Regulaminie udostępnionym w ramach Serwisu.
  2. Inwestowanie w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków.
  3. Rynek udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się niską płynnością, co oznacza, że trudno jest sprzedać udziały na rynku wtórnym.
  4. Usługodawca nie weryfikuje doświadczenia czy też założeń biznesowych Projektodawcy. Zaleca się, aby Inwestor samodzielnie lub z pomocą specjalistów dokonał audytu Spółki oraz planu biznesowego Projektodawcy.
  5. Informacje i dokumenty publikowane w ramach Serwisu, a w tym w szczególności w ramach treści Kampanii służą jedynie celom informacyjnym i marketingowym. Dane te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wystarczające do podjęcia rozsądnej decyzji inwestycyjnej.
  6. Prognozy wskazane w ramach treści Kampanii są jedynie szacunkami, które oparte są o ocenę aktualnej sytuacji Spółki, a ponadto bazują na założeniach, których zaistnienie w przyszłości nie jest pewne, w związku z czym Inwestor powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane z niewypełnieniem prognoz prezentowanych przez Projektodawcę.
  7. Treści zamieszczone w ramach Serwisu nie mogą być interpretowane jako porady inwestycyjne. Profil Kampanii tworzony jest przez Projektodawcę, w związku z czym sam fakt opublikowania Kampanii w Serwisie nie oznacza, że Usługodawca rekomenduje inwestycję w określony Projekt. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje ujawnione w Serwisie.