Nota prawna
  1. Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu, definicje pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie oraz informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego zostały określone w Regulaminie udostępnionym w ramach Serwisu.
  2. Inwestowanie w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i pożyczki wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków.
  3. Rynek udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się niską płynnością, co oznacza, że trudno jest sprzedać udziały na rynku wtórnym.
  4. Inwestowanie w pożyczki wiąże się z ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorcy.
  5. Usługodawca nie weryfikuje doświadczenia czy też założeń biznesowych Projektodawcy. Zaleca się, aby Inwestor samodzielnie lub z pomocą specjalistów dokonał audytu Spółki oraz planu biznesowego Projektodawcy. Dane są prezentowane w dobrej wierze, lecz usługodawca nie składa żadnych oświadczeń, ani zapewnień odnośnie prawdziwości i kompletności informacji publikowanych w serwisie. 
  6. Informacje i dokumenty publikowane w ramach Serwisu, a w tym w szczególności w ramach treści Kampanii służą jedynie celom informacyjnym i marketingowym. Dane te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wystarczające do podjęcia rozsądnej decyzji inwestycyjnej.
  7. Prognozy wskazane w ramach treści Kampanii są jedynie szacunkami, które oparte są o ocenę aktualnej sytuacji Spółki, a ponadto bazują na założeniach, których zaistnienie w przyszłości nie jest pewne, w związku z czym Inwestor powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane z niewypełnieniem prognoz prezentowanych przez Projektodawcę.
  8. Treści zamieszczone w ramach Serwisu nie mogą być interpretowane jako porady inwestycyjne. Profil Kampanii tworzony jest przez Projektodawcę, w związku z czym sam fakt opublikowania Kampanii w Serwisie nie oznacza, że Usługodawca rekomenduje inwestycję w określony Projekt. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje ujawnione w serwisie.
  9. Wszelkie treści i materiały publikowane w serwisie mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ani oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).