Regulamin

- CZĘŚĆ I -

WSPÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, KRS: 0000907643, NIP: 5272963057, REGON: 389359188 (dalej jako „Usługodawca”) za pośrednictwem serwisu internetowego social.estate (dalej jako „Serwis”), którego Usługodawca jest właścicielem oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
  2. zasady świadczenia usług crowdfundingowych.
 2. Regulamin składa się z następujących części:
  1. część I – wspólne postanowienia ogólne;
  2. część II – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. część III – regulamin świadczenia usług crowdfundingowych;
  4. część IV – wspólne postanowienia końcowe.
 3. Regulamin nie określa praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku zobowiązaniowego istniejącego pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą lub Spółką. Treść stosunku prawnego pomiędzy Inwestorem a Projektodawcą lub Spółką określa Umowa Przedwstępna Nabycia Udziałów.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2 Definicje

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Dane Logowania – adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika, gdzie hasło rozumiane jest jako ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 3. Inwestor – Użytkownik, który jest zainteresowany zainwestowaniem w Projekt lub zainwestował w Projekt;
 4. Kampania – utworzona przez Projektodawcę podstrona Serwisu prezentująca szczegóły dotyczące możliwości objęcia Udziałów przez Inwestorów w Spółce Projektodawcy;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową;
 6. Konto – konto Użytkownika w Serwisie;
 7. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
 8. Projekt – przedsięwzięcie, na które Projektodawca zamierza pozyskać środki finansowe za pośrednictwem Serwisu;
 9. Projektodawca (lub Spółka) – podmiot zamierzający pozyskać finansowanie na potrzeby Projektu;
 10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz zasady świadczenia Usług Crowdfundingowych;
 11. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, która znajduje się pod adresem social.estate wraz ze wszystkimi podstronami, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne i Usługi Crowdfundingowe;
 12. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia (dotyczy to również sytuacji, w której zajście zdarzenia jest mało prawdopodobne w danych okolicznościach) i niemożliwe do zapobieżenia. Siłą Wyższą będą w szczególności:
  1. działania siły przyrody, takie jak w szczególności huragan, uderzenie pioruna, uderzenie meteorytu, powódź, pożar, niezwykle niskie lub wysokie temperatury powietrza, wybuch wulkanu, inny wybuch, trzęsienie ziemi;
  2. akty władzy publicznej, takie jak w szczególności wywłaszczenie, blokada granic lub portów;
  3. zdarzenia związane z życiem zbiorowym, takie jak w szczególności zamieszki uliczne, protesty, wojna, inne działania zbrojne, akt terrorystyczny, strajk, epidemia;
 13. Spółka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektodawcy, w ramach której nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w celu pozyskania finansowania Projektu;
 14. Udziały – udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;
 15. Umowa o Świadczenie Usług Crowdfundingowych – umowa, której postanowienia określa niniejszy Regulamin, zawarta pomiędzy Projektodawcą a Usługodawcą oraz Inwestorem a Usługodawcą regulująca zasady współpracy w zakresie udostępnienia w Serwisie oferty nabycia Udziałów w celu pozyskania finansowania;
 16. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa, której postanowienia określa niniejszy Regulamin, zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, która określa zasady korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę;
 17. Umowa Przedwstępna Nabycia Udziałów (lub Umowa Przedwstępna) – umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Spółką, która reguluje zasady nabycia Udziałów;
 18. Usługi Crowdfundingowe – usługi świadczone przez Usługodawcę związane z pozyskiwaniem finansowania dla Projektodawców;
 19. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na dostarczaniu Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do tworzenia Kampanii i ubiegania się o dofinansowanie w zamian za możliwość objęcia Udziałów;
 20. Usługodawca – spółka Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, KRS: 0000907643, NIP: 5272963057, REGON: 389359188;
 21. Użytkownik – podmiot będący Inwestorem lub Projektodawcą, który korzysta z Usług Elektronicznych oraz spełnia warunki określone w § 4 Regulaminu.

 

- CZĘŚĆ II -

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

 

§ 3 Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

 1. Usługi Elektroniczne świadczone są za pośrednictwem Serwisu oraz polegają na dostarczeniu Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do tworzenia Kampanii oraz pozyskiwania dofinansowania na Projekty.
 2. Użytkownik powinien korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53, Safari 5 lub nowszych.
 3. Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Podmiot zawierający Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oświadcza, że jej postanowienia nie są sprzeczne z innymi wiążącymi go umowami. Skutki istnienia takich sprzeczności obciążają Użytkownika.

 

§ 4 Warunki zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie, Użytkownik obowiązany jest założyć Konto poprzez podanie adresu e-mail, jak również zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, natomiast w celu dokonania inwestycji konieczne jest ponadto dokonanie następujących czynności:
  1. wypełnić i wysłać udostępniony w ramach Serwisu formularz danych, w którym podaje następujące dane:
   1. W przypadku osoby fizycznej:
    • Imię i nazwisko,
    • Obywatelstwo,
    • Numer PESEL (lub datę urodzenia i państwo urodzenia, gdy brak  numeru PESEL),
    • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty lub paszport),
    • Adres zamieszkania,
    • Nazwa (firma) – tylko w przypadku, gdy dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i tworzy konto firmowe,
    • Numer NIP – tylko w przypadku, gdy dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i tworzy konto firmowe,
    • Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – tylko w przypadku, gdy dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i tworzy konto firmowe,
    • Numer rachunku do wypłat,
    • Numer telefonu do autoryzacji Konta,
   2. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
    • Nazwa (firma),
    • Forma organizacyjna podmiotu,
    • Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
    • Numer NIP, a w razie braku numeru NIP – państwo rezydencji, nazwa rejestru handlowego, w którym dany podmiot figuruje, numer w rejestrze, data rejestracji,
    • Dane osobowe reprezentanta danego podmiotu:
     1. Imię i nazwisko,
     2. Obywatelstwo,
     3. Numer PESEL (lub datę urodzenia i państwo urodzenia , gdy nie ma numeru PESEL),
    • Numer rachunku do wypłat,
    • Numer telefonu do autoryzacji Konta,
  2. zaakceptować Umowę Przedwstępną.
 2. W trakcie procedury rejestracji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na marketing bezpośredni.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z nim i akceptuje jego treść;
  2. zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu;
  3. jest świadomy ryzyka inwestycyjnego opisanego w Regulaminie i w treściach udostępnionych w ramach Serwisu, a w tym w szczególności w treści noty prawnej;
  4. zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu, z którymi zapoznał się w trakcie korzystania z Serwisu, a ponadto do pokrycia szkód spowodowanych naruszeniem niniejszego zobowiązania.
 4. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na adres poczty e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie rejestracji Konta.
 5. Prawo do korzystania z Serwisu posiadają wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik zakładając Konto oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Jeden Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto.
 7. Użytkownik jest obowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych.
 8. Usługodawca może umożliwić założenie Konta z wykorzystaniem wcześniej zarejestrowanych przez Użytkownika profilów w innych serwisach internetowych (np. Facebook).
 9. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta wraz z zakończeniem procesu rejestracji Konta.
 10. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zawarta jest na czas nieokreślony.
 11. Rejestracja Konta jest nieodpłatna.
 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego Konta, logując się za pośrednictwem Serwisu z użyciem Danych Logowania.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia osobom trzecim dostępu do Konta oraz Danych Logowania. Udostępnienie Konta czy Danych Logowania osobom trzecim następuje wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 14. Użytkownik jest obowiązany do dokonania aktualizacji danych, które udostępnił Usługodawcy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zmiany.

 

§ 5 Warunki świadczenia Usług Elektronicznych

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług Elektronicznych jest posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania za pośrednictwem Serwisu żadnych działań naruszających postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu w celu prowadzenia działalności naruszającej interes Usługodawcy (np. działalności reklamowej przedsiębiorcy lub produktu konkurencyjnego), działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Serwisu oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie w ramach Serwisu z aplikacji, oprogramowania lub kodów, które mogą mieć wpływ na działanie Serwisu (tzw. „wirusy”, „boty” itd.).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, zapisywania, utrwalania oraz przekazywania do upoważnionych instytucji wszelkich informacji, które są niezbędne do spełnienia wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa – bez potrzeby informowania o tym Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek własny.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w dobrej wierze, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach w oprogramowaniu Serwisu oraz do powstrzymania od wykorzystania zaobserwowanych błędów w oprogramowaniu Serwisu na niekorzyść Usługodawcy czy innych Użytkowników.

 

§ 6 Uprawnienia Usługodawcy w związku z obsługą Serwisu

 1. W razie powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia, iż jakakolwiek aktywność Użytkownika w ramach Serwisu może być związana z naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca będzie uprawiony do:
  1. czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika;
  2. usunięcia Konta Użytkownika.
 2. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczonych Usług, Usługodawcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do zawieszenia działalności Serwisu na czas dokonywania aktualizacji oprogramowania lub na czas potrzebny do usunięcia awarii technicznej - jeżeli będzie to w danym wypadku możliwe Usługodawca powiadomi Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem na stronie Serwisu o planowanej przerwie technicznej;
  2. prawo do przerwania świadczenia Usług na określonym obszarze geograficznym lub na wszystkich obszarach geograficznych;
  3. prawo do wstrzymania możliwości rejestracji nowych Użytkowników.
 3. Usługodawca może skorzystać z kilku wymienionych w niniejszym paragrafie (§ 6) uprawnień równocześnie.
 4. Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy żadne roszczenia w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu (§ 6).

 

§ 7 Warunki rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika;
  2. przez Usługodawcę – w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej w ramach Serwisu.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Usługodawca będzie uprawniony do dokonania wszystkich czynności wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 5. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych umowa uznawana jest za niezawartą, a Strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w wykonaniu umowy.

 

- CZĘŚĆ III -

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CROWDFUNDINGOWYCH

 

§ 8 Ogólne zasady świadczenia Usług Crowdfundingowych

 1. Usługi Crowdfundingowe świadczone są na rzecz Inwestora i na rzecz Projektodawcy.
 2. Serwis umożliwia Inwestorowi przeglądanie Kampanii utworzonych przez Projektodawców oraz podjęcie na tej podstawie decyzji inwestycyjnej o zawarciu Umowy Przedwstępnej Nabycia Udziałów.
 3. Serwis umożliwia Projektodawcy utworzenie Kampanii, w ramach której nastąpi pozyskanie finansowania na określony Projekt.
 4. Usługodawca w ramach Serwisu:
  1. nie prowadzi działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy o usługach płatniczych ani jako instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych;
  2. nie pośredniczy w zawieraniu jakichkolwiek umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Projektodawcą oraz Inwestorem, w szczególności nie oferuje ani nie jest odbiorcą żadnej oferty w imieniu Projektodawcy, nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnego oświadczenia woli w imieniu Projektodawcy, a także nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnych środków pieniężnych Inwestora lub Projektodawcy;
  3. nie prowadzi działalności w charakterze firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  4. nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  5. nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 5. W związku z zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, oraz faktem iż cel Serwisu nie pozostaje w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność ta nie podlega przepisom ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Organizowanie przez Projektodawców zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest zabronione.

 

§ 9 Zasady świadczenia Usług Crowdfundingowych na rzecz Inwestora

 1. Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej jest obowiązany do zapoznania się z klauzulą ryzyka zawartą w § 14.
 2. Korzystanie z Usług Crowdfundingowych przez Inwestora wiąże się z koniecznością założenia Konta w Serwisie.
 3. Inwestor, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w ramach Serwisu zawiera Umowę Przedwstępną Nabycia Udziałów, której warunki określone są każdorazowo osobno dla konkretnej Kampanii.
 4. Stronami Umowy Przedwstępnej są Projektodawca lub Spółka i Inwestor.
 5. Zaliczka w wykonaniu Umowy Przedwstępnej wpłacana jest na rachunek bankowy Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255 (dalej jako „Dotpay”).
 6. Po zgromadzeniu pełnej kwoty dofinansowania, o którą ubiegał się Projektodawca w danej Kampanii, Usługodawca zleci Dotpay wypłatę zgromadzonych środków pieniężnych na rzecz Spółki.
 7. Szczegółowe warunki inwestycji precyzuje Umowa Przedwstępna.

 

§ 10 Zasady świadczenia Usług Crowdfundingowych na rzecz Projektodawcy

 1. Korzystanie z Usług Crowdfundingowych przez Projektodawcę wiąże się z koniecznością utworzenia Kampanii poprzez wprowadzenie w Serwisie wymaganych informacji i dokumentów, a w tym w szczególności projektu Umowy Przedwstępnej.
 2. Pozyskiwanie finansowania przez Projektodawcę za pośrednictwem Serwisu może odbywać się wyłącznie poprzez ofertę nabycia Udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Usługodawca jest uprawniony do żądania od Projektodawcy lub Spółki wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji i dokumentów wymaganych w ramach Kampanii.
 4. Spółka jest uprawniona do żądania od Usługodawcy złożenia dyspozycji wypłaty środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora na objęcie Udziałów pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:
  1. na dedykowanym rachunku bankowym Dotpay została zgromadzona pełna kwota, o którą ubiegał się Projektodawca w ramach danej Kampanii;
  2. w stosunku do wszystkich Inwestorów upłynął termin do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej.
 5. Zabronione jest pozyskiwanie przez Projektodawcę finansowania za pośrednictwem Serwisu na rzecz innego podmiotu niż Spółka, której dane zostały ujawnione w określonej Kampanii.
 6. Projektodawca może zakończyć prowadzenie Kampanii w dowolnym momencie, chyba że sprzeciwi się temu Usługodawca w ważnych powodów. W pozostałych przypadkach Kampania kończy się z dniem pozyskania planowanego finansowania.
 7. Usługodawca może w dowolnym momencie zawiesić lub zamknąć Kampanię bez podania przyczyny, a Projektodawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy.

 

§ 11 Odpłatność Usług Crowdfundingowych

 1. Usługi Crowdfundingowe świadczone są odpłatnie.
 2. Usługodawca pobiera wynagrodzenie od Projektodawcy lub Spółki w wysokości, na warunkach i w trybie, które zostały uzgodnione indywidualnie w formie pisemnej lub mailowej.

 

- CZĘŚĆ IV -

WSPÓLNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu.
 2. Reklamację można zgłosić:
  1. pisemnie - na adres siedziby Usługodawcy;
  2. za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie;
  3. ustnie pod numerem telefonu udostępnionym przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. minimum imię i nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres e-mail.
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Usługodawcy. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana w terminie 30 dni, to Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W wypadkach szczególnie skomplikowanych Usługodawca poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpoznania reklamacji.
 6. Składając reklamację poprzez wiadomość e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację w tej samej formie. Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą e-mail, że oczekuje odpowiedzi w formie pisemnej, wówczas wskazuje właściwy adres do korespondencji.
 7. Do zachowania terminu odpowiedzi na reklamację wystarczające jest nadanie odpowiedzi przesyłką poleconą na adres Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.

 

§ 13 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i materiałów zawartych w Serwisie lub udostępnianych w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych, w tym w szczególności logo i wszystkie projekty, tekst, grafika, zdjęcia, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz ich dobór i układ (zwane łącznie "Materiałami") stanowią własność Usługodawcy.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu na podstawie licencji w zależności od zakresu posiadanego dostępu do Serwisu. Licencja ma charakter niewyłączny, nieodpłatny, nieprzenoszalny, nieograniczony terytorialnie i czasowo.
 3. Usługodawca nie wyraża zgody:
  1. na odsprzedaż Materiałów;
  2. na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub publiczne wyświetlanie Materiałów;
  3. na modyfikowanie Materiałów lub jakiejkolwiek ich części;
  4. na jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów w sposób inny niż zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 14 Klauzula ryzyka

 1. Kampanie udostępnione w ramach Serwisu nie stanowią rekomendacji ze strony Usługodawcy. Inwestor dokonuje inwestycji w Udziały na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Serwisu każdą Kampanię, która spełnia wymogi dotyczące przedstawienia przez Projektodawcę wymaganych dokumentów i informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie weryfikuje Projektu, Projektodawcy, Spółki czy też Kampanii pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, jak również pod względem opłacalności i zasadności założeń biznesowych.
 3. Inwestor powinien we własnym zakresie dokonać audytu Projektu oraz Spółki pod względem opłacalności inwestycji oraz pod względem jej stanu prawnego i finansowego.
 4. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że Spółka, w której obejmie Udziały może znajdować się w początkowej fazie rozwoju (tzw. start up), dlatego jej zapewnienia dotyczące planu rozwoju mogą nie zostać zrealizowane, co może wynikać m.in. z niewystarczającego doświadczenia Projektodawcy, błędnych założeń biznesowych, niekorzystnych uwarunkowań rynkowych itd.
 5. Inwestor rozumie i akceptuje fakt, iż inwestowanie w Udziały jest obarczone wysokim ryzykiem finansowym.
 6. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w procesie inwestycyjnym Usługodawca świadczy jedynie usługi z zakresu szeroko pojętego marketingu, w związku z czym nie jest gwarantem rzetelności i wiarygodności Projektu.
 7. W zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy związanych z dokonaniem lub niedokonaniem inwestycji w Projekt.


§ 15 Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 2. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności:
 1. za konsekwencje związane z utraceniem lub udostępnieniem osobom trzecim Danych Logowania;
 2. za zdarzenia (opóźnienia, błędy itd.) spowodowane działaniem Siły Wyższej;
 3. za skutki wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu itd.;
 4. za usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Usługodawcy z  systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy;
 5. za działania i zaniechania osób trzecich, a w tym za treści umieszczane przez nich w Serwisie;
 6. za konsekwencje wynikające z nienależytego wykonania zobowiązań przez Użytkownika, Inwestora lub Projektodawcę;
 7. za nieosiągnięcie przez Inwestora planowanych korzyści z Projektu.

 

§ 16 Dane osobowe, Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikom w zakresie ochrony dotyczących ich danych osobowych oraz regulacje dotyczące polityki prywatności regulują inne dokumenty udostępnione w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik przed założeniem Konta ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Usługodawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Użytkownika. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do prawidłowej rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.

 

§ 17 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie i staje się skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 2. Niezależnie od powyższego Usługodawca będzie uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w każdej chwili.
 3. Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową o każdej zmianie Regulaminu.
 4. Użytkownik będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 5. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu w terminie 7 dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu oraz poinformowania Użytkowników w formie wiadomości e-mail o zmianie. Oświadczenie Użytkownik składa w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie. Złożenie ww. oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.

 

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Świadczenie Usług podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują właściwość innego prawa.
 2. Rozpowszechnianie treści dostępnych w ramach Serwisu w obszarze innej jurysdykcji niż Polska może odbywać się na podstawie przepisów właściwych dla tych jurysdykcji.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może cedować ani przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług na jakikolwiek podmiot bez pisemnej zgody Usługodawcy. Powyższe ma zastosowanie również do udostępnienia osobie trzeciej Danych do Logowania w celu przejęcia przez tą osobę kontroli nad Kontem Użytkownika.
 5. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, a prawem właściwym będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu i prawo właściwe regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.